Αρ. Απόφασης 77/2016 – Εγκριση κατάθεσης προσφυγής κατά απόφασης του Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας και εξουσιοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου Εορδαίας σε παράσταση κατά τη συζήτηση αυτής

Accessibility
Κλείσιμο