Αρ. Απόφασης 72/2016 – Εγκριση και ψήφιση πιστώσης ύψους 3.259,60 από ΚΑ 00.6739.0005 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 για την αντιμετώπιση δαπανών του κληροδοτήματος του Δημ. Γ. Τσίρου

Accessibility
Κλείσιμο