Αρ. Απόφασης 49/2016 – Εγκριση και ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών δαπανών υπαλλήλων

Accessibility
Κλείσιμο