Αρ. Απόφασης 57/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 1.000,00 ευρώ από τον Κ.Α 00.6495.0000 >, από τον προϋπολογισμό του έτους 2016 για έξοδα κτηματολογίου του Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο