Αρ. Απόφασης 52/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης ύψους 696.427,00 ευρώ από ΚΑ 20.6277.0000 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση της δαπάνης ετήσιας εισφοράς προς τη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.

Accessibility
Κλείσιμο