Αρ. Απόφασης 51/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης ύψους 20.000,00 ευρώ από ΚΑ 20.6323.0000 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση της δαπάνης των τελών κυκλοφορίας & χρήσης οχημάτων και Μ.Ε. του Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο