Αρ. Απόφασης 41/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 30.063,67 ευρώ (Ε.Α.Π), από τον ΚΑ 00.6737.0000 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών της υπ’ αρ. 49/2009 προγραμματικής σύμβασης της μελέτης με τίτλο :>

Αρ. Απόφασης 38/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 2.028.016,46 ευρώ , από τον ΚΑ 30.7326.0003 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών του έργου με τίτλο : «Εσωτερική οδοποιϊα Α’ φάση και συνδετήρια οδός Νέου Οικισμού Κομάνου »
July 18, 2016
Αρ. Απόφασης 42/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 57.740,79 ευρώ (Ε.Α.Π), από τον ΚΑ 00.6737.0000 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών της υπ’ αρ. 48/2009 προγραμματικής σύμβασης της μελέτης με τίτλο :>
July 18, 2016

Αρ. Απόφασης 41/2016 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 30.063,67 ευρώ (Ε.Α.Π), από τον ΚΑ 00.6737.0000 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, για την αντιμετώπιση των δαπανών της υπ’ αρ. 49/2009 προγραμματικής σύμβασης της μελέτης με τίτλο :>

Αριθμός Απόφασης – 41/2016 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο