Αρ. Απόφασης 8/2016 – Εγκριση και διάθεση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, για την αντιμετώπιση δαπανών δημοσίων σχέσεων των οποίων η διαδικασία τιμολόγησης δεν ολοκληρώθηκε εντός του 2015

Accessibility
Κλείσιμο