Αρ. Απόφασης 10/2016 – Εγκριση και διάθεση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 ,για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών των οποίων η διαδικασία τιμολόγησης δεν ολοκληρώθηκε εντός του έτους 2015

Accessibility
Κλείσιμο