Αρ. Απόφασης 107/2016 – Εγκριση ή μη του πρακτικού της επιτροπής δημοπρασίας για την εκποίηση του λιπάσματος που βρίσκεται στο χώρο της πρώην ΑΕΒΑΛ

Accessibility
Κλείσιμο