Αρ. Απόφασης 104/2016 – Εγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών για την: « Προμήθεια γάλακτος (φρέσκου) για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας και των Ν.Π.», ορισμός αναδόχου

Accessibility
Κλείσιμο