Δ.Ε.Υ.Α.Ε – Ορθή επανάληψη Πινάκων Κατάταξης και Βαθμολογίας της ΣΟΧ 1/2020

Μήνυμα Προέδρου Κοινότητας Πτολεμαϊδας επί των Ελευθερίων της πόλεως Πτολεμαϊδας
October 14, 2020
Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω ΜΗΜΕΔ.
October 21, 2020

Δ.Ε.Υ.Α.Ε – Ορθή επανάληψη Πινάκων Κατάταξης και Βαθμολογίας της ΣΟΧ 1/2020

Δ.Ε.Υ.Α.Ε

ydragogio-113x75

.

Δ/ΝΣΗ: 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 90 , Τ.Κ.: 50 200 , ΤΗΛ: 24 630 27 456

, FAX: 24 630 53 682 e-mail:  deyae.dioik@deyaeordaias.gr

 

Την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 αναρτήθηκαν σε ορθή επανάληψη οι Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας (αριθ. πρωτ. 7534-7535-7536-7537-7538-7539-7540-7541/14-10-2020) της υπ’ αριθ. πρωτ. 4913, 17 Ιουλίου 2020 εγκριθείσας ανακοίνωσης, για πρόσληψη  προσωπικού, της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΟΡΔΑΙΑΣ – ΣΟΧ 1/2020 (ΑΔΑ:Ψ921ΟΛΟ8-314),  συνολικά  δώδεκα  (12)  ατόμων,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου  χρόνου  (8  μηνών).

 Οι Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας είναι αναρτημένοι:

  • Στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. (πίνακας ανακοινώσεων).
  • Στα γραφεία του Δήμου Εορδαίας (στην εξώθυρα).
  • Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Δήμου Εορδαίας.

Στην ιστοσελίδα του Δήμου Εορδαίας στη διαδρομή Δημοτικές Επιχειρήσεις – Δ.Ε.Υ.Α.Ε. (http://www.ptolemaida.gr/dimotikes-epixeiriseis/dimotiki-epixeirisi-idreusis-apoxeteusis-eordaias.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους σε ορθή επανάληψη. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο απευθείας στη Διοικητική Υπηρεσία του Αποκεντρωμένου Τμήματος ΑΣΕΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (thessaloniki@asep.gr)  και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €),  που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

   Στους αναρτημένους Πίνακες Κατάταξης αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης καθώς και τα αρχικά του ονοματεπώνυμου των αιτούντων.

  Οι ενδιαφερόμενοι που δεν γνωρίζουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους, μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 246 30 274 56 εσωτ. 105 με την κ. Ιντζέπελη Αρίστη προκειμένου να ενημερωθούν.

ΑΠΟ ΤΗ Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 101 ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 102 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 103 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 104 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 105 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 106 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 107 ΔΕ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 108 ΥΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

Accessibility
Κλείσιμο