Δ.Ε.Υ.Α.Ε – Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗ.Μ.Ε.Δ. γα το έργο “Αναβάθμιση ΕΕΛ Πτολεμαϊδας – Δευτεροβάθμια επεξεργασία”

Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης πολιτών 2463053154
November 13, 2020
Ενημέρωση για τη συμμετοχή στη δράση “Βαδίζοντας στα Αχνάρια του 1821”
November 30, 2020

Δ.Ε.Υ.Α.Ε – Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗ.Μ.Ε.Δ. γα το έργο “Αναβάθμιση ΕΕΛ Πτολεμαϊδας – Δευτεροβάθμια επεξεργασία”

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                   Πτολεμαϊδα 26-11-2020
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                       Αρ. πρωτ. 8729
Τ.Υ. ΔΕΥΑΕ
Αρμόδιος: Καλαϊτζόπουλος Ευθ.
Τηλ.Fax: 246 302 35 63
Email: deyae.tykalai@deyaeordaias.gr

 

ΠΡΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

(email: site-support@yme.gov.gr)

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΚΛΗΡΩΣΗΣ Μη.Μ.Ε.Δ.

 

Η Δ/νση Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Εορδαίας, κατ΄ εφαρμογή:

1)Της παρ.(α)  8 παρ. του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

2)Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ.Β’).

3)Της με   αρ 188/2020 απόφαση .(ΑΔΑ: 9Υ14ΟΛΟ8-ΗΥ3)    του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Εορδαίας .

Α) Προτίθεται να προβεί σε δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό μέσω του ηλεκτρονικού  συστήματος ΕΣΗΔΗΣ , για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του Υποέργου (μελέτη – κατασκευή) με τίτλο << ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ – ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ >>   προϋπολογισμού  1.612.903,23 ΕΥΡΩ   πλέον ΦΠΑ , το έργο είναι ενταγμένο στο Ε.Π .<<ΥΠΟΔΟΜΕΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020>> και χρηματοδοτείται από το ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ  ΠΟΡΟΥΣ (2017ΣΕ27510138).

Β) Θα προβεί στην διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην ιστοσελίδα  www.mimed.ggge.gr,  την 27-11-2020    ημέρα  Παρασκευή     και ώρα 14:00 , για την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διαγωνισμού του ως άνω έργου.

Το παρών δημοσιεύεται  & στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ   (www.ptolemaida.gr)

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα, σας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 221 παρ. 10.

 

Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ του  Δ.Σ. της  ΔΕΥΑΕ

ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

Accessibility
Κλείσιμο