Δ.Ε.Υ.Α.Ε. – Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ.

Επαναληπτική περιληπτική διακήρυξη της φανερής – προφορικής – πλειοδοτικής δημοπρασία για την εκμίσθωση του κοινοτικού καταστήματος στην κοινότητα Ολυμπιάδας
April 8, 2022
Ανακοίνωση του Γραφείου Μητρώου Αρρένων & Στρατολογίας του Δήμου Εορδαίας.
April 15, 2022

Δ.Ε.Υ.Α.Ε. – Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                  Πτολεμαΐδα    12/4/2022
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                             Αρ. πρωτ.:    2556

Τ.Υ. ΔΕΥΑΕ

Αρμόδιος: Καλαϊτζόπουλος Ευθ.

Τηλ.Fax: 2463023563

Email: deyae.tykalai@deyaeordaias.gr

 ΠΡΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ   ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

(Email: site-support@yme.gov.gr

 

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΚΛΗΡΩΣΗΣ Μη.Μ.Ε.Δ.

 

Η Δ/νση Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Εορδαίας, κατ΄ εφαρμογή:

1)Της παρ.(α)  8 παρ. του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

2)Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ.Β’).

3)Της με   αρ  38 /2022 απόφαση .(ΑΔΑ: ΩΤ33ΟΛΟ8-ΞΣ7   )    του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Εορδαίας .

Α)Προτίθεται να προβεί σε δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό μέσω του ηλεκτρονικού  συστήματος ΕΣΗΔΗΣ , για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του Υποέργου (μελέτη – κατασκευή) με τίτλο << ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ – ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ >>   προϋπολογισμού  1.612.903,23 ΕΥΡΩ   πλέον ΦΠΑ , το έργο είναι ενταγμένο στο Ε.Π .<<ΥΠΟΔΟΜΕΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020>> και χρηματοδοτείται από το ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ  ΠΟΡΟΥΣ (2017ΣΕ27510138).

Β)Θα προβεί στην διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην ιστοσελίδα  www.mimed.ggge.gr,  την 15-04-2020    ημέρα  Παρασκευή     και ώρα 11:00 , για την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διαγωνισμού του ως άνω έργου.

Το παρών δημοσιεύεται  & στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ   (www.ptolemaida.gr)

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα, σας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 221 παρ. 10.

 

Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ του  Δ.Σ. της  ΔΕΥΑΕ

ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Κοιν. ΔΗΜΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Accessibility
Κλείσιμο