Δ.Ε.Υ.Α.Ε. – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
October 26, 2017
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
October 27, 2017

Δ.Ε.Υ.Α.Ε. – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ: 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 90 , Τ.Κ.: 50 200  ,  ΤΗΛ: 246 302 74 56  ,  FAX: 246 305 46 35      e-mail: deyae.katan@deyaeordaias.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Συμφώνα με το Ν. 4483/2017(ΦΕΚ 107 / 31-7-2017 τεύχος Α΄), άρθρο 52 : « οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και 2 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μπορούν, κατόπιν αιτήσεως του  οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξη τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού προσώπου αυτού, να ρυθμίζονται…………………».

           Ο ανωτέρω Νόμος έχει συνεπώς εφαρμογή σε όλα τα νομικά πρόσωπα του Δήμου Εορδαίας και κατ’ επέκταση και στην ΔΕΥΑ Εορδαίας, προκείμενου οι δημότες και καταναλωτές του Δήμου Εορδαίας να προβούν σε ρύθμιση των οφειλών τους προς την Επιχείρηση έως και εκατο(100) δόσεις. Η ρύθμιση αφορά και τις οφειλές που έχουν βεβαιωθεί μέχρι  και τις 30/9/2017.

Αιτήσεις για υπαγωγή στην ρύθμιση των οφειλών θα γίνονται  δεκτές μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2017, στα γραφεία της ΔΕΥΑΕ, 25ης Μαρτίου 90,Υδραγωγείο- Πτολεμαΐδα.

  1. Οι δόσεις θα είναι μηνιαίες και ισόποσες, όχι μικρότερες των είκοσι (20) ευρώ, πλην της τελευταίας.
  2. Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και πολίτες με οφειλές, οι οποίες έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση.
  3. Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα έγκρισης της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, διαφορετικά η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
  4. Στην περίπτωση καθυστέρησης καταβολής τριών συνεχόμενων μηνιαίων δόσεων μετά την ρύθμιση οφειλών θα ακυρώνεται ο υφιστάμενος διακανονισμός ευνοϊκής ρύθμισης.
  5. Η ρύθμιση εγκρίνεται από την Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών της ΔΕΥΑE.
  6. Όταν πρόκειται για κοινόχρηστη παροχή, η αίτηση για δόσεις θα υποβάλλεται από τον διαχειριστή με υπεύθυνη δήλωση του.
  7. Όταν πρόκειται για ενοικιαζόμενο ακίνητο, η αίτηση για δόσεις θα υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη ή με υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης του ιδιοκτήτη από τον ενοικιαστή για την αναγνώριση των οφειλών και τον αριθμό των δόσεων υπογράφοντας από κοινού (με επικυρωμένο το γνήσιο υπογραφής).
  8. Οι τρέχοντες λογαριασμοί που θα εκδοθούν μετά την 1η Οκτωβρίου 2017 θα πρέπει να εξοφλούνται κανονικά στην λήξη τους.

           Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες ακινήτων, που  ενοικιάζουν ή  παραχωρούν τα ακίνητα τους, να επικοινωνήσουν με την ΔΕΥΑΕ, προκειμένου να ενημερωθούν για την ύπαρξη οφειλών του ακίνητου τους, για τις οποίες είναι υπόχρεοι ,σύμφωνα με τον Κανονισμό Ύδρευσης της ΔΕΥΑΕ, άρθρο 21, παρ. 5 – (Α. Δ.Σ. ΔΕΥΑΕ 80/2015 ).

          Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καταναλωτές του Δήμου Εορδαίας, να προσέρχονται στο Γραφείο Καταναλωτών της ΔΕΥΑΕ 25ηςΜαρτίου 90, Πτολεμαΐδα ή  στα τηλέφωνα: 246 302 74 56 και 246 302 12 41 – (εσωτ. 1).

Από την ΔΕΥΑΕ

Accessibility
Κλείσιμο