ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΡΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 30 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ START- Create Cultural Change
March 8, 2018
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821
March 20, 2018

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΡΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ

 

Ιωάννινα,   7 Μαρτίου 2018

Ταχ. Δ/νση              : Βορείου Ηπείρου 20  , 454 45  Ιωάννινα                                                                                                   

Τηλέφωνο          :     2651360300                                                                            

Fax                       :     2651031224, 2651360304                                                   

Ιστοσελίδα         :     www.apdhp-dm.gov.gr                                                          

Email                   :    gg@apdhp-dm.gov.gr                                                             

Δελτίο Τύπου

για την μερική κύρωση των Δασικών Χαρτών της Π.Ε. Κοζάνης

 

Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας (Διεύθυνση Δασών Κοζάνης) ανακοινώνεται ότι, με την αριθ. 203739/21-12-2017 (ΑΔΑ: 6ΠΚΣΟΡ1Γ-ΡΕΧ) Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, κυρώθηκαν μερικώς οι Δασικοί Χάρτες όλων των προ – Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. (συνολικά 157 Ο.Τ.Α.) των Δήμων Κοζάνης, Εορδαίας, Σερβίων – Βελβενδού και Βοΐου της Π.Ε. Κοζάνης (εκτός των προ-Καποδιστριακών ΟΤΑ: Αγίου Χριστοφόρου, Ολυμπιάδος και Περδίκα). Η ανωτέρω Απόφαση μερικής κύρωσης καθώς και το ψηφιακό διάγραμμα (pdf) των εν λόγω Δασικών Χαρτών {συγκεκριμένα επτά (7) πινακίδες} δημοσιεύτηκαν στο τεύχος Φ.Ε.Κ. 50/Δ/14-02-2018.

Από την ημερομηνία δημοσίευσης της ανωτέρω απόφασης μερικής κύρωσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. 50/Δ/14-02-2018), οι ανωτέρω Δασικοί Χάρτες καθίσταται οριστικοί και έχουν πλήρη αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή για όλα τα τμήματα που αποτυπώνονται σε αυτούς με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, τα οποία αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979, όπως ισχύει. Επί των ανωτέρω εκτάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στην παράγραφο 5 του ως άνω άρθρου 3, ως προς τις χορτολιβαδικές και τις πετρώδεις και βραχώδεις εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της ως άνω παραγράφου. Οι οριστικοί Δασικοί Χάρτες φυλάσσονται και τηρούνται από το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών Κοζάνης.

Επιπρόσθετα ενημερώνουμε ότι, από τις 28-02-2018 έχει τεθεί στην διάθεση κάθε δημόσιας αρχής, φορέων, πολιτών και λοιπών τρίτων, ειδική ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΝ., σχετικά με το περιεχόμενο των κυρωμένων Δασικών Χαρτών.  Η ιστοσελίδα είναι προσβάσιμη από την ανωτέρω ημερομηνία μέσω της διεύθυνσης: http://gis.ktimanet.gr/wms/forestfinal/default.aspx

Από την ιστοσελίδα αυτή παρέχεται σε όλους η δυνατότητα χρήσης των στοιχείων των μερικώς κυρωμένων Δασικών Χαρτών όλων των προ – Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. (συνολικά 157) των Δήμων Κοζάνης, Εορδαίας, Σερβίων – Βελβενδού και Βοΐου της Π.Ε. Κοζάνης (εκτός των προ-Καποδιστριακών ΟΤΑ: Αγίου Χριστοφόρου, Ολυμπιάδος και Περδίκα).  Στους εν θέματι μερικώς κυρωμένους Δασικούς Χάρτες αποτυπώνονται με:

α. με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, τα τμήματα που αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 όπως ισχύει.

β. με κίτρινο περίγραμμα και κίτρινη διαγράμμιση, τα τμήματα που αποτελούν εκτάσεις που δεν διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Για τα λοιπά τμήματα των αναρτημένων Δασικών Χαρτών όλων των προ – Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. (συνολικά 157) των Δήμων Κοζάνης, Εορδαίας, Σερβίων – Βελβενδού και Βοΐου της Π.Ε. Κοζάνης (εκτός των προ-Καποδιστριακών ΟΤΑ: Αγίου Χριστοφόρου, Ολυμπιάδος και Περδίκα), για τα οποία είτε ασκήθηκαν αντιρρήσεις είτε εξαιρέθηκαν κατά τα προβλεπόμενα της με αριθ. 201942/19-12-2017 (ΑΔΑ: 7ΜΥΥΟΡ1Γ-1ΔΟ)  Απόφασης θεώρησης και αποτελούν τους προσωρινούς Δασικούς, της παρ. 7 του άρθρου 17 του Ν. 3889/2010, δυνατότητα χρήσης των στοιχείων αυτών παρέχεται μέσω του ακόλουθου ειδικού διαδικτυακού τόπου: http://gis.ktimanet.gr/wms/forestsuspension/default.aspx

Τέλος υπενθυμίζεται ότι, με την αριθ. 12358/467/20-03-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΙΟΡ1Γ-ΚΑ3) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου & Δυτικής Μακεδονίας, (Φ.Ε.Κ.170/ Δ/04-04-2013), κυρώθηκαν οι οριστικοί Δασικοί Χάρτες των Τοπικών Κοινοτήτων Περδίκα, Ολυμπιάδας και Αγίου Χριστοφόρου του Δήμου Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Δυνατότητα χρήσης των ανωτέρω κυρωμένων Δασικών Χαρτών παρέχεται μέσω του ακόλουθου ειδικού διαδικτυακού τόπου: http://gis.ktimanet.gr/wms/forestsuspension_old/default.aspx

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Γραφείο τύπου (για ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

 

Περιφέρεια Ηπείρου

Γραφείο τύπου (για ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

Γενική Διεύθυνση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων

Μαρίκας Κοτοπούλη 62 –  Τ.Κ. 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών

Μαρίκας Κοτοπούλη 62 – Τ.Κ. 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

 

Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών  (για ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

Βορείου Ηπείρου 20, 45445 Ιωάννινα

ntemos@apdhp-dm.gov.gr

 

Δασαρχείο Κοζάνης

ΖΕΠ Κοζάνης. Τ.Κ. 50100 Κοζάνη

 

Δασαρχείο Τσοτυλίου

Τ.Κ. 500 02 Τσοτύλι

 

Διεύθυνση Δασών Γρεβενών

Διοικητήριο, Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη, 511 00 Γρεβενά

 

Διεύθυνση Δασών Καστοριάς

Διοικητήριο, 521 00 Καστοριά

 

Διεύθυνση Δασών Φλώρινας

Διοικητήριο Πτολεμαίων 1, 531 00 Φλώρινα

 

Διεύθυνση Δασών Ν. Λάρισας (για ενημέρωση των κατά τόπους Δασαρχείων)

Σωκράτους 103, 41336, ΛΑΡΙΣΑ. ddasonlar@apdthest.gov.gr

 

 

Διεύθυνση Δασών Πιερίας (για ενημέρωση των κατά τόπους Δασαρχείων)

Τέρμα Ηπείρου, ΤΚ 60100 Κατερίνη, ddas-pie@damt.gov.gr

 

 

Διεύθυνση Δασών Πέλλας (για ενημέρωση των κατά τόπους Δασαρχείων)

Διοικητήριο Έδεσσας, ΤΚ 58200 Έδεσσα. ddas-pel@damt.gov.gr

 

 

Διεύθυνση Δασών Ημαθίας( για ενημέρωση των κατά τόπους Δασαρχείων)

Ίωνος 2, ΤΚ 59132 Βέροια. ddas-hma@damt.gov.gr

 

 

Επιμελητήριο Κοζάνης (για ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

Ι. Φαρμάκη 2, Τ. Κ. 50131 Κοζάνη

chambers@otenet.gr

 

Τ.Ε.Ε. / Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας (για ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

Μπουσίου & Εστίας 3, Τ. Κ. 50131 Κοζάνη

tee_koz@tee.gr

 

ΓΕΩΤ.Ε.Ε./ Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας (για ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας

Πανδώρας 2, 50100 Κοζάνη

 

Δικηγορικός Σύλλογος Κοζάνης

Δημοκρατίας 25. 50100. Κοζάνη

Email: diksikoz@otenet.gr
Τηλ.: 24610 36018
Fax: 24610 36095

 

Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Λάρισας
Βελλή 4. 412 22 Λάρισα
Τηλ:2410-535552
Fax:2410-535880
E-mail: symsylar@otenet.gr

 

Ιερά Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης

Τέρμα Αγίας Παρασκευής, 50100 Κοζάνη

Φαξ : 24610 – 40026

e-mail : info@imsk.gr

 

Δήμος Κοζάνης

Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού Εφαρμογών & Υπηρεσίας Δόμησης

(για δημοσιοποίηση στους χώρους των γραφείων τους και ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

 

Δήμος Εορδαίας

Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης & Πολεοδομικού Σχεδιασμού

1ο χλμ. Πτολεμαΐδας – Ασβεστόπετρας – (Πρώην Στρατόπεδο Φούφα)

Τ.Κ. 50200 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

(για δημοσιοποίηση στους χώρους των γραφείων τους και ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

 

Δήμος Βοίου

Υπηρεσία Δόμησης

Πλατεία Διοικητηρίου – Τ.Κ. 50300 ΣΙΑΤΙΣΤΑ

(για δημοσιοποίηση στους χώρους των γραφείων τους και ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

 

Δήμος Σερβίων – Βελβεντού

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Πλατεία Ελευθερίας – Τ.Κ. 50500 ΣΕΡΒΙΑ

(για δημοσιοποίηση στους χώρους των γραφείων τους και ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

 

Δήμος Βέροιας (για δημοσιοποίηση στους χώρους των γραφείων τους και ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 44, 59100 ΒΕΡΟΙΑ

23313-50500/ 7. dimosverias@veria.gr

 

 

Δήμος Ελασσόνας (για δημοσιοποίηση στους χώρους των γραφείων τους και ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

6ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57, 40200 ΕΛΑΣΣΟΝΑ

24933-50201/224, 24930-22610.  dimoselassonas@hol.gr

 

 

Δήμος Κατερίνης (για δημοσιοποίηση στους χώρους των γραφείων τους και ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 2, 60100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ

23513-50400,50410/20. katerini@hol.gr

 

 

Δήμος Δεσκάτης (για δημοσιοποίηση στους χώρους των γραφείων τους και ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

ΑΝΔΡΟΜΑΝΑΣ 2, 51200 ΔΕΣΚΑΤΗ

24623-51101/ 10, 51171.   dimosdes@otenet.gr

 

 

Δήμος Γρεβενών (για δημοσιοποίηση στους χώρους των γραφείων τους και ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1, 51100 ΓΡΕΒΕΝΑ

24623-50830. dimosgrevenon@0641.syzefxis.gov.gr

 

 

Δήμος Νεστορίου (για δημοσιοποίηση στους χώρους των γραφείων τους και ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

52051  ΝΕΣΤΟΡΙΟ

24673-52300/16, 24670-31204.  nestokep@otenet.gr

 

 

Δήμος Άργος  Ορεστικού (για δημοσιοποίηση στους χώρους των γραφείων τους και ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 3, 52200 ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ

24673-51300/01, 2470-21750/51           emailinfo@dimos-orestidos.gr

 

 

Δήμος Καστοριάς (για δημοσιοποίηση στους χώρους των γραφείων τους και ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

ΣΚΑΠΕΡΔΕΙΟ ΔΗΜ. ΜΕΓΑΡΟ, 52100 ΚΑΣΤΟΡΙΑ

24670-22312, 23068. dkast1@otenet.gr

 

 

Δήμος Αμυνταίου (για δημοσιοποίηση στους χώρους των γραφείων τους και ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

Γ.ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ 2, 53200 ΑΜΥΝΤΑΙΟ

23863-50100, 50111/113. dimarxos@amyntaio.gr

 

 

Δήμος Έδεσσας (για δημοσιοποίηση στους χώρους των γραφείων τους και ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΙΓΩΝ, 58200 ΕΔΕΣΣΑ

23813-50701, 23810-22966/27510. mayor@edessa.gr , info@edessa.gr

 

 

Δήμος Νάουσας (για δημοσιοποίηση στους χώρους των γραφείων τους και ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ 30, 59200 ΝΑΟΥΣΑ

23323-50300/ 9.  info@naoussa.gr

 

 

ΜΜΕ

 

Δημόσια Τηλεόραση. (press.ert3@ert.gr)

 

www.kozan.gr

www.kozanimedia.gr

www.prlogos.gr

www.kozani.tv

www.kozanilife.gr

 

Ανεξάρτητο Διαδικτυακό Τόπο “Δασαρχείο”

dasarxeio@gmail.com

 

 

 

Accessibility
Κλείσιμο