ΔΕΥΑΕ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

24-6-2021 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία

“Εφαρμογή της μεθόδου βιοενίσχυσης στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Εορδαίας”

ΑΔΑ Περίληψης : 6ΤΛΠΟΛΟ8-Γ7Ψ


04-01-2021 Περίληψη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Έργου:

“Αποκατάσταση τομών ασφαλτικού οδοστρώματος στα διοικητικά όρια του Δ.Δ. Εορδαίας”

ΑΔΑ Περίληψης: ΩΦΡΡΟΛΟ8-ΕΒΟ


7-12-2020 Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για

“Χημικό και Μικροβιολογικό έλεγχο πόσιμου νερού και αποβλήτων για την προστασία της δημόσιας υγείας στον Δήμο Εορδαίας”

ΑΔΑ Διακήρυξης : Ω6Η1ΟΛΟ8-ΓΦΑ


 Αποτελέσματα της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2020 – Ορθή Επανάληψη

Δελτίο Τύπου

Την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 αναρτήθηκαν σε ορθή επανάληψη οι Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας (αριθ. πρωτ. 7534-7535-7536-7537-7538-7539-7540-7541/14-10-2020) της υπ’ αριθ. πρωτ. 4913, 17 Ιουλίου 2020 εγκριθείσας ανακοίνωσης, για πρόσληψη  προσωπικού, της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΟΡΔΑΙΑΣ – ΣΟΧ 1/2020 (ΑΔΑ:Ψ921ΟΛΟ8-314),  συνολικά  δώδεκα  (12)  ατόμων,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου  χρόνου  (8  μηνών).

 Οι Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας είναι αναρτημένοι:

  • Στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. (πίνακας ανακοινώσεων).
  • Στα γραφεία του Δήμου Εορδαίας (στην εξώθυρα).
  • Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Δήμου Εορδαίας.

Στην ιστοσελίδα του Δήμου Εορδαίας στη διαδρομή Δημοτικές Επιχειρήσεις – Δ.Ε.Υ.Α.Ε. (http://www.ptolemaida.gr/dimotikes-epixeiriseis/dimotiki-epixeirisi-idreusis-apoxeteusis-eordaias.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους σε ορθή επανάληψη. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο απευθείας στη Διοικητική Υπηρεσία του Αποκεντρωμένου Τμήματος ΑΣΕΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (thessaloniki@asep.gr)  και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €),  που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

   Στους αναρτημένους Πίνακες Κατάταξης αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης καθώς και τα αρχικά του ονοματεπώνυμου των αιτούντων.

  Οι ενδιαφερόμενοι που δεν γνωρίζουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους, μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 246 302 74 56 εσωτ. 105 με την κ. Ιντζέπελη Αρίστη προκειμένου να ενημερωθούν.

ΑΠΟ ΤΗ Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 101 ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 102 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 103 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 104 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 105 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 106 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 107 ΔΕ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 108 ΥΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ


25-9-2020 Αποτελέσμα της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2020

Δελτίο Τύπου

Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας (αριθ. πρωτ. 6917-6918-6919-6920-6922-6923-6924-6925/21-09-2020) καθώς και οι Πίνακες Απορριπτέων υπ’ αριθ. πρωτ. 6791-6792-6793-6794-6795-6796-6797/16-09-2020) της υπ’ αριθ. πρωτ. 4913, 17 Ιουλίου 2020 εγκριθείσας ανακοίνωσης, για πρόσληψη  προσωπικού, της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΟΡΔΑΙΑΣ – ΣΟΧ 1/2020 (ΑΔΑ:Ψ921ΟΛΟ8-314),  συνολικά  δώδεκα  (12)  ατόμων,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου  χρόνου  (8  μηνών).

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ – Αποκεντρωμένο Τμήμα Θεσσαλονίκης (Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, κτίριο ZEDA, Τ.Κ. 57001 Θέρμη) και για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50,00€),  που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

   Στους αναρτημένους Πίνακες Κατάταξης και Πίνακες Απορριπτέων αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης καθώς και τα αρχικά του ονοματεπώνυμου των αιτούντων.

  Οι ενδιαφερόμενοι που δεν γνωρίζουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους, μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 246 302 74 56 εσωτ. 105 με την κ. Ιντζέπελη Αρίστη προκειμένου να ενημερωθούν.

Πίνακες Κατάταξης Βαθμολογίας

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 101 ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 102 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 103 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 104 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 105 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 106 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 107 ΔΕ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 108 ΥΕ ΤΕΧΝΙΤΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

Πίνακες Απορριπτέων

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 101 ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 102 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 103 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 105 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 106 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 107 ΔΕ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 108 ΥΕ ΤΕΧΝΙΤΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

 


25-9-2020 Διακήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την

“Προμήθεια αδρανών υλικών”

 ΑΔΑ Περίληψης : ΨΟΤΔΟΛΟ8-ΕΥ7

 


22-7-2020 Ανακοίνωση υπ. αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Υποβολή αιτήσεων από 24/07/2020 μέχρι 03/08/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. ΑΔΑ: Ψ921ΟΛΟ8-314

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ  Μορφή .doc  Μορφή .pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η/Υ


24-06-2020 Περίληψη Συνοπτικού Διαγωνισμού για

“Προμήθεια αδρανών υλικών”

ΑΔΑ Περίληψης: 9Γ4ΞΟΛΟ8-Ψ2Φ


09-03-2020 Περίληψη Συνοπτικού Διαγωνισμού για

“Προμήθεια σωλήνων –  καλωδίων υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων”

ΑΔΑ Περίληψης: 9ΠΩΒΟΛΟ8-1Χ9

 


06-03-2020 Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την

“Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού”

ΑΔΑ Περίληψης: ΨΖ9ΓΟΛΟ8-ΞΖΠ

 


13-02-2020 Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία

“Εφαρμογή της μεθόδου βιοενίσχυσης στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Εορδαίας”

ΑΔΑ Περίληψης: Ψ6ΓΩΟΛΟ8-9Ο6


13-02-2020 Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια αναλώσιμων υλικών – εργαλείων”

ΑΔΑ Περίληψης: ΩΒΖΑΟΛΟ8-ΩΨΗ

 


2019

18/12/2019 Περίληψη συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια υγρών καυσίμων”

ΑΔΑ Περίληψης : 6ΟΘΟΛΟ8-ΞΥ1

 


11/12/2019 Περίληψη συνοπτικού διαγωνισμού για την ¨Προμήθεια κολάρων ταχείας επισκευής αλουμινίου – σωλήνες αποχέτευσης – ειδικά τεμάχια”

ΑΔΑ Περίληψης: Ω4ΓΜοΛΟ8-Π9Β


11/12/2019 Περίληψη συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια χυτοσιδηρών κολάρων υδροληψίας”

ΑΔΑ Περίληψης: ΩΜΓ0ΟΛΟ8-4ΟΡ


02-09-2019 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1/2019

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ


31-05-2019  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την προμήθεια

“ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ – ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ – ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ”

ΑΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΩΥΦΓΟΛΟ8-Φ10


06-05-2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

“ΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ”

ΑΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Ω2ΘΩΟΛΟ8-0ΡΡ


16-04-2019  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΟΧ 1/2019

ΑΔΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ : 6ΚΟΒΟΛΟ8-2ΞΦ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


05-04-2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΑΕ ΕΤΟΣ 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: ΨΟΡΟΟΛΟ8-ΤΧΛ


28-2-2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ:

“ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΑΣ”

Περισσόστερα…


2018

11-10-2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

“ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 7320ΟΛΟ8-91Ω

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


9-11-2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ:

“ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ Δ.Δ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ”

Περισσότερα…


10-9-2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ 1/2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ   – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ  – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ


31-7-2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΔΑ: Ω0ΛΖΟΛΟ8-29Η

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 


27-3-2018 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΟΧ 1/2017    ΑΔΑ:ΨΒ72ΟΛΟ8-ΛΓ

23-1-2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΑΕ ΕΤΟΥΣ 2017


18-01-2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ1/2017

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΕ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ


16-11-2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ  ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1-2017  ΑΔΑ: 6ΦΧΤΟΛΟ8-ΤΜΦ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α1 – ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Accessibility
Κλείσιμο