ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Α.Ε. – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΧΑΛΗΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ
July 17, 2018
ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΨΗΦΙΔΩΤΟΥ & ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
July 17, 2018

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Α.Ε. – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

 

12η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/17)

   ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 20172016 

Περιουσιακά στοιχεία

    

Πάγια

 696.338,26 696.338,26

Μείον Αποσβεσμένα

47.637,67 46.367,63 

Απομειωμένα

0,00648.700,590,00649.970,63

Αποθέματα

 0,00 0,00

Απαιτήσεις

 172.914,71 172.914,71
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα 0,00 0,00
Λοιπά 16.648,11 651,23
Σύνολο ενεργητικού 838.263,41 823.536,57

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις

    

Κεφάλαια και αποθεματικά

 830.177,50 815.450,66

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

 0,00 0,00

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

 8.085,91 8.085,91

Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων

 838.263,41 823.536,57
0,00

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                          Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                      Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ                                   ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ                            ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

                                                                                                                                                                 ΑΔΤ ΑΑ-869371

                                                                                                                                                               ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 10566 Α’ ΤΑΞΗΣ

 

 

Accessibility
Κλείσιμο