Αρ. Απόφασης 56/2017 – Έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Σίτιση μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας, για το σχολ έτος 2016-2017».

Αρ. Απόφασης 55/2017 – Εγκριση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) της ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: « Ανάπλαση κεντρικών οδών τ.δ. Αγίου Χριστόφορου – Σπηλιάς Φάση», προϋπολογισμού 1.240.000,00 ευρώ , αριθμ μελ 9/2016.
May 12, 2017
Αρ. Απόφασης 59/2017 – Έγκριση η μη του πρακτικού της πλειοδοτικής- φανερής- προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Ν.1 καταστήματος εμβαδού 26,25 τμ που βρίσκεται στον ΟΕΚ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ I
May 12, 2017

Αρ. Απόφασης 56/2017 – Έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Σίτιση μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας, για το σχολ έτος 2016-2017».

Accessibility
Κλείσιμο