Αρ. Απόφασης 42/2017 – Εγκριση της τεχνικής περιγραφής και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Συντήρηση καταφυγίου αδέσποτων σκύλων», αρ μελ 12/2016, προϋπολογισμού 30.881,66, συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

Αρ. Απόφασης 35/2017 – Εγκριση της τεχνικής περιγραφής του έργου: «Συντήρηση κτιρίου κέντρου Κοινότητας», αρ. μελέτης 2/2017, προϋπολογισμού 7.228,06 ευρώ , ψήφιση της σχετικής πίστωσης και ορισμός αναδόχου.
April 24, 2017
Αρ. Απόφασης 43/2017 – Εγκριση της τεχνικής περιγραφής και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Συντήρηση 12ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας», αρ μελ 26/2016, προϋπολογισμού 177.200,00 από πιστώσεις 2014 ΣΑΕΠ 541, συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
April 24, 2017

Αρ. Απόφασης 42/2017 – Εγκριση της τεχνικής περιγραφής και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Συντήρηση καταφυγίου αδέσποτων σκύλων», αρ μελ 12/2016, προϋπολογισμού 30.881,66, συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

Accessibility
Κλείσιμο