Αρ. Απόφασης 36/2017 – Τρόπος εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή φρεατίων και λειτουργία δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. Ανατολικού » Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού.

Αρ. Απόφασης 31/2017 – Συγκρότηση Επιτροπής οριστικής παραλαβής για το έργο « ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΚ ΑΡΔΑΣΣΑΣ»
March 17, 2017
Αρ. Απόφασης 38/2017 – Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Δ’ Τριμήνου 2016
March 17, 2017

Αρ. Απόφασης 36/2017 – Τρόπος εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή φρεατίων και λειτουργία δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. Ανατολικού » Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού.

Accessibility
Κλείσιμο