Αρ. Απόφασης 30/2017 – Εγκριση και ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ έτους 2017 για την αντιμετώπιση δαπανών συντηρήσεων δημοτικών χώρων & εγκαταστάσεων του Δήμου Εορδαίας ( ΣΑΤΑ 2016) , καθώς και για την αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας ελαιολιπαντικων για τις ανάγκες των οχημάτων του Δήμου Εορδαίας η σύμβαση των οποίων δεν ολοκληρώθηκε εντός του οικονομικού έτους 2016.

Αρ. Απόφασης 27/2017 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες αποκατάστασης φθορών στο 4ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας» , αριθμ μελ.8/2016 προϋπολογισμού 54.237,24 ευρώ ΣΑΕΠ 541 , συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
March 6, 2017
Αρ. Απόφασης 19/2017 – Έγκριση της υπ’αριθ. 12/2016 Απόφασης ΤΚ Ασβεστόπετρας περί ακύρωσης των συμβάσεων εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Ασβεστόπετρας.
March 6, 2017

Αρ. Απόφασης 30/2017 – Εγκριση και ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ έτους 2017 για την αντιμετώπιση δαπανών συντηρήσεων δημοτικών χώρων & εγκαταστάσεων του Δήμου Εορδαίας ( ΣΑΤΑ 2016) , καθώς και για την αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας ελαιολιπαντικων για τις ανάγκες των οχημάτων του Δήμου Εορδαίας η σύμβαση των οποίων δεν ολοκληρώθηκε εντός του οικονομικού έτους 2016.

Accessibility
Κλείσιμο