Αρ .Απόφασης 292/2016 – Διαγραφή ποσών από χρηματικό κατάλογο του Δήμου ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα

Accessibility
Κλείσιμο