Αρ. Απόφασης 280/2016 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Accessibility
Κλείσιμο