Αρ. Απόφασης 279/2016 – Εγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ»

Accessibility
Κλείσιμο