Αρ. Απόφασης 262/2016 – Έγκριση υ̟ποβολής ̟πρότασης έργου του Δήμου Εορδαίας με τίτλο : ‘’ Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Αναγέννησης Κεντροανατολικής Πτολεμαΐδας :«Ανά̟πλαση Νότιας Εισόδου Πτολεμαΐδας: Ανά̟πλαση Οδού 25ης Μαρτίου‘’ στην ̟πρόσκληση 26 της Ειδικής Υ̟πηρεσίας Διαχείρισης του Ε̟πιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 με τίτλο: «Έργα λειτουργικής αναβάθμισης και οδικής ασφάλειας του ενδο̟περιφερειακού οδικού δικτύου και διασύνδεσης με τους κάθετους άξονες και την Εγνατία οδό »και ειδικότερα στον Άξονα Προτεραιότητας 7« Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των ̟προβλημάτων σε βασικές υ̟ποδομές δικτύων» ̟που συγχρηματοδοτείται α̟πό το Ευρω̟παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανά̟πτυξης (ΕΤΠΑ)

Αρ. Απόφασης 260/2016 – Συμμετοχή του ήμου Εορδαίας στο ειδικό συνέδριο της ΚΕΕ στο Βόλο – Ψήφιση οδοι̟ορικών εξόδων
November 3, 2016
Αρ. Απόφασης 273/2016 – Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού ̟πίνακα εργασιών για το έργο Σκυροδέτηση ΟΤ και διευθέτηση θέσεων ενταφιασμού εντός των νέων Κοιμητηρίων.
November 3, 2016

Αρ. Απόφασης 262/2016 – Έγκριση υ̟ποβολής ̟πρότασης έργου του Δήμου Εορδαίας με τίτλο : ‘’ Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Αναγέννησης Κεντροανατολικής Πτολεμαΐδας :«Ανά̟πλαση Νότιας Εισόδου Πτολεμαΐδας: Ανά̟πλαση Οδού 25ης Μαρτίου‘’ στην ̟πρόσκληση 26 της Ειδικής Υ̟πηρεσίας Διαχείρισης του Ε̟πιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 με τίτλο: «Έργα λειτουργικής αναβάθμισης και οδικής ασφάλειας του ενδο̟περιφερειακού οδικού δικτύου και διασύνδεσης με τους κάθετους άξονες και την Εγνατία οδό »και ειδικότερα στον Άξονα Προτεραιότητας 7« Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των ̟προβλημάτων σε βασικές υ̟ποδομές δικτύων» ̟που συγχρηματοδοτείται α̟πό το Ευρω̟παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανά̟πτυξης (ΕΤΠΑ)

Accessibility
Κλείσιμο