Αρ. Απόφασης 194/2016 – Συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων , μελετών & τεχνικών υπηρεσιών κατ’ εφαρμογή του Ν 4412/2016, για το έτος 2017.

Αρ. Απόφασης 193/2016 – Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων για επισκευές- συντηρήσεις σχολικών κτιρίων από ΣΑΤΑ 2016
January 17, 2017
Αρ. Απόφασης 195/2016 – Σύνταξη προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
January 17, 2017

Αρ. Απόφασης 194/2016 – Συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων , μελετών & τεχνικών υπηρεσιών κατ’ εφαρμογή του Ν 4412/2016, για το έτος 2017.

Accessibility
Κλείσιμο