Αρ. Απόφασης 19/2017 – Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 , για την αντιμετώπιση τιμολογίων ΠΟΕ, η πληρωμή των οποίων δεν ολοκληρώθηκε εντός του οικονομικού έτους 2016 .

Αρ. Απόφασης 18/2017 – Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 4.640,11 ευρώ, από τον ΚΑ 10.8111.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2017 για την αντιμετώπιση της δαπάνης της υπερωριακής απασχόλησης από 1-1-2016 έως 31-12-2016, υπαλλήλων ΙΔΑΧ του Δήμου Εορδαίας.
February 21, 2017
Αρ. Απόφασης 20/2017 – Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ύψους 30.458,12 ευρώ από τον ΚΑ 10.6651.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 , για την αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας τονερ για τα εκτυπωτικά και φωτοτυπικά μηχανήματα του Δήμου Εορδαίας η σύμβαση των οποίων δεν ολοκληρώθηκε εντός του οικονομικού έτους 2016 .
February 21, 2017

Αρ. Απόφασης 19/2017 – Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 , για την αντιμετώπιση τιμολογίων ΠΟΕ, η πληρωμή των οποίων δεν ολοκληρώθηκε εντός του οικονομικού έτους 2016 .

Accessibility
Κλείσιμο