Αρ. Απόφασης 186/2016 – Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την προμήθεια « «Αναλωσίμων ειδών, γραφικής ύλης, για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του»

Accessibility
Κλείσιμο