Αρ. Απόφασης 181/2016 – Λήψη απόφασης σχετικής με την απευθείας ανάθεση της προμήθειας, με τίτλο «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Πτολεμαiδας » , ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.060,40 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., λόγω απρόβλεπτων συνθηκών.

Accessibility
Κλείσιμο