Αρ. Απόφασης 155/2016 – Εγκριση και διάθεση πίστωσης από τον προϋπολογισμό οικ έτους 2016 για εργασίες λογιστικής τακτοποίησης του κληροδοτήματος Δημητρίου Γ.Τσίρου. Ορισμός αναδόχου.

Accessibility
Κλείσιμο