Αρ. Απόφασης 147/2016 – Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Συντήρηση πεζοδρομιών Δήμου Εορδαίας», ορισμός αναδόχου.

Accessibility
Κλείσιμο