Αρ. Απόφασης 143/2016 – Εξέταση της ένστασης της εταιρίας L.N.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ Μ.Ε.Π.Ε. κατά του πρακτικού διενέργειας του διαγωνισμού για την προμήθεια : «Θερινών στολών του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Εορδαίας»

Αρ. Απόφασης 142/2016 – Έγκριση της εξουσιοδότησης του Νομικού Συμβούλου για την κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του Δήμου Εορδαίας κατά της COSMOTE- Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε και ανάθεση επίδοσης της αίτησης αυτής σε Δικαστικό Επιμελητή.
September 26, 2016
Αρ. Απόφασης 144/2016 – Εξέταση της ένστασης του Κυφωνίδη Χαράλαμπου κατά της υπ’αριθμ 24319/18-7-2016 διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας για το σχολικό ετος 2016-2017».
September 26, 2016

Αρ. Απόφασης 143/2016 – Εξέταση της ένστασης της εταιρίας L.N.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ Μ.Ε.Π.Ε. κατά του πρακτικού διενέργειας του διαγωνισμού για την προμήθεια : «Θερινών στολών του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Εορδαίας»

Accessibility
Κλείσιμο