Αρ. Απόφασης 126/2017 – Αποδοχή της πράξης ένταξης με τίτλο : ‘’ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 12.- ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΠΤΣΕ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ‘’ με κωδικό ΜIS: 5003194 στο Ε. Π. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014- 2020 β)αποδοχή προϋπολογισμού πράξης και αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2017

Αρ. Απόφασης 119/2017 – Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση οριστικής μελέτης αξιοποίησης του Σπηλαίου ΤΚ Ερμακιάς » που εκπονήθηκε από τους μελετητές « Σύμπραξη « Σπυρίδης Α- Κουτάλου Β ΟΕ ΥΕΤΟΣ
May 18, 2017
Αρ. Απόφασης 130/2017 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου και ψήφιση οδοιπορικών εξόδων.
May 18, 2017

Αρ. Απόφασης 126/2017 – Αποδοχή της πράξης ένταξης με τίτλο : ‘’ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 12.- ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΠΤΣΕ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ‘’ με κωδικό ΜIS: 5003194 στο Ε. Π. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014- 2020 β)αποδοχή προϋπολογισμού πράξης και αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2017

Accessibility
Κλείσιμο