Αρ. Απόφασης 126/2016- Ανάθεση εργασιών για την Επανα-Πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών του Δήμου κατά ΕΝ ISO 9001:2008, στην Εταιρεία EN TE CERT- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.

Αρ. Απόφασης 125/2016 – Ανάθεση εργασιών στην εταιρεία EMETRIS A.E. για την τεχνική-συμβουλευτική υποστήριξη του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.
September 26, 2016
Αρ. Απόφασης 127/2016 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας για παράσταση σε δίκη .
September 26, 2016

Αρ. Απόφασης 126/2016- Ανάθεση εργασιών για την Επανα-Πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών του Δήμου κατά ΕΝ ISO 9001:2008, στην Εταιρεία EN TE CERT- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.

Accessibility
Κλείσιμο