Αρ. Απόφασης 117/2016 – Εγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας», ορισμός αναδόχου.

Αρ. Απόφασης 116/2016 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: « Συντήρηση πεζοδρομίων Δήμου Εορδαίας » αριθμ μελέτης 6/2016 & προϋπολογισμού 203.225,81 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, ψήφιση πίστωσης.
September 26, 2016
Αρ. Απόφασης 118/2016 – Εγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια τόνερ – μελανάκια εκτυπωτών – φωτοτυπικών έτους 2016 , για τις ανάγκες του Δήμου»,ορισμός αναδόχου.
September 26, 2016

Αρ. Απόφασης 117/2016 – Εγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας», ορισμός αναδόχου.

Accessibility
Κλείσιμο