Αρ. Απόφασης 110/2016 – Εγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών για την: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλωσίμων παντοπωλείου για τις υπηρεσίες του Δήμου Εορδαίας και των Ν.Π.», ορισμός αναδόχου.

Accessibility
Κλείσιμο