Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 99/2020 – Έγκριση ή μη της 20/2020 ΑΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΚΟΙΠΠΑΠ με θέμα: « 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020»

Accessibility
Κλείσιμο