Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 99/2018 -Αποδοχή δωρεάς από την εταιρία ΤΕΡΝΑ Α.Ε για την εκτέλεση του έργου: «Ασφαλτόστρωση της οδού προς το νέο κοιμητήριο του Δήμου Εορδαίας», εκτιμώμενου προϋπολογισμού 30.000,00 ευρώ.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 98/2018 – Ανάθεση, με την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση καθώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ 2(γ) του αρ 32 του Ν4412/2016, για το έργο : «Κατασκευή τμήματος τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Εμπορίου του Δήμου Εορδαίας.», αριθμ. μελ.9/2018, προϋπολογισμού 32.750,00 ευρώ. Ψήφιση της σχετικής πίστωσης από τον ΚΑ 30.7326.0050 (ΣΑΤΑ) του προϋπολογισμού οικ έτους 2018. Συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας.
July 23, 2018
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 100/2018 – Έγκριση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) της ανοικτής ηλεκτρονικής (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης , για το έργο: «Ανακαίνιση – συντήρηση του κλειστού αθλητικού κέντρου Πτολεμαιδας (ΕΑΚ) & των βοηθητικών χώρων », αρ μελ 22 /2017, προϋπολογισμού 1.400.000.00 ευρώ ( πιστώσεις ΣΑΕΠ).
July 23, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 99/2018 -Αποδοχή δωρεάς από την εταιρία ΤΕΡΝΑ Α.Ε για την εκτέλεση του έργου: «Ασφαλτόστρωση της οδού προς το νέο κοιμητήριο του Δήμου Εορδαίας», εκτιμώμενου προϋπολογισμού 30.000,00 ευρώ.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 99/2018  – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο