Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 98/2018 – Ανάθεση, με την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση καθώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ 2(γ) του αρ 32 του Ν4412/2016, για το έργο : «Κατασκευή τμήματος τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Εμπορίου του Δήμου Εορδαίας.», αριθμ. μελ.9/2018, προϋπολογισμού 32.750,00 ευρώ. Ψήφιση της σχετικής πίστωσης από τον ΚΑ 30.7326.0050 (ΣΑΤΑ) του προϋπολογισμού οικ έτους 2018. Συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 97/2018 – Έγκριση και διάθεση πίστωσης ύψους 37,20 ευρώ από τον ΚΑE 00.6422.0000, του προϋπολογισμού οικ έτους 2018, για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλων του Δήμου Εορδαίας.
July 23, 2018
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 99/2018 -Αποδοχή δωρεάς από την εταιρία ΤΕΡΝΑ Α.Ε για την εκτέλεση του έργου: «Ασφαλτόστρωση της οδού προς το νέο κοιμητήριο του Δήμου Εορδαίας», εκτιμώμενου προϋπολογισμού 30.000,00 ευρώ.
July 23, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 98/2018 – Ανάθεση, με την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση καθώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ 2(γ) του αρ 32 του Ν4412/2016, για το έργο : «Κατασκευή τμήματος τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Εμπορίου του Δήμου Εορδαίας.», αριθμ. μελ.9/2018, προϋπολογισμού 32.750,00 ευρώ. Ψήφιση της σχετικής πίστωσης από τον ΚΑ 30.7326.0050 (ΣΑΤΑ) του προϋπολογισμού οικ έτους 2018. Συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 98/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο