Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 97/2019 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών της συνοπτικής διαγωνιστικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την « Προμήθεια αλατιού χειμερινής περιόδου 2019-2020»,αριθμ μελ 13/2019 προϋπολογισμού 47.120,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 96/2019 – Εξειδίκευση πιστώσεων για τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων του Δήμου Εορδαίας με Πολιτιστικούς & Αθλητικούς Φορείς του Δήμου Εορδαίας.
November 27, 2019
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 98/2019 – Πρόσληψη τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών βάσει της συμπληρωματικής 3Κ προκήρυξης ΑΣΕΠ
November 27, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 97/2019 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών της συνοπτικής διαγωνιστικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την « Προμήθεια αλατιού χειμερινής περιόδου 2019-2020»,αριθμ μελ 13/2019 προϋπολογισμού 47.120,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 97/2019 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο