Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 97/2018 – Έγκριση και διάθεση πίστωσης ύψους 37,20 ευρώ από τον ΚΑE 00.6422.0000, του προϋπολογισμού οικ έτους 2018, για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλων του Δήμου Εορδαίας.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 96/2018 – Ακύρωση της υπ’αριθμ 222/2017 ΑΟΕ (σκέλος 2) και της 27/2018 (σκελος 2)ΑΟΕ, συγκρότηση εκ νέου Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο : «Ανακατασκευή στέγης στο Γυμναστήριο και τοποθέτηση προστατευτικών τεντών στο 1ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας», προϋπολογισμού 73.000,00 ευρώ ΣΑΕΠ 541.
July 23, 2018
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 98/2018 – Ανάθεση, με την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση καθώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ 2(γ) του αρ 32 του Ν4412/2016, για το έργο : «Κατασκευή τμήματος τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Εμπορίου του Δήμου Εορδαίας.», αριθμ. μελ.9/2018, προϋπολογισμού 32.750,00 ευρώ. Ψήφιση της σχετικής πίστωσης από τον ΚΑ 30.7326.0050 (ΣΑΤΑ) του προϋπολογισμού οικ έτους 2018. Συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας.
July 23, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 97/2018 – Έγκριση και διάθεση πίστωσης ύψους 37,20 ευρώ από τον ΚΑE 00.6422.0000, του προϋπολογισμού οικ έτους 2018, για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλων του Δήμου Εορδαίας.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 97/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο