Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 93/2017 – Εγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας . Ψήφιση πίστωσης ύψους 28.312,80 ευρώ από του αντίστοιχους ΚΑ του προϋπολογισμού οικ έτους 2017.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 92/2017 – Έγκριση και διάθεση πίστωσης ύψους 280,70 από τον Κ.Α 00.6422.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2017, για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλων του Δήμου Εορδαίας.
June 6, 2017
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 94/2017 – Λήψη απόφασης σχετικής με την υλοτομία στην Τ.Κ Αναρράχης έτους 2017.
June 6, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 93/2017 – Εγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας . Ψήφιση πίστωσης ύψους 28.312,80 ευρώ από του αντίστοιχους ΚΑ του προϋπολογισμού οικ έτους 2017.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 93/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο