Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 92/2017 – Έγκριση και διάθεση πίστωσης ύψους 280,70 από τον Κ.Α 00.6422.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2017, για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλων του Δήμου Εορδαίας.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 91/2017 – Εγκριση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: « Κατασκευή ποτιστρων στην Τ.Κ.Ερμακιας», προϋπολογισμού 10.800,00 ευρώ ( ΣΑΤΑ), αριθμ μελ 18/2016.
June 6, 2017
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 93/2017 – Εγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας . Ψήφιση πίστωσης ύψους 28.312,80 ευρώ από του αντίστοιχους ΚΑ του προϋπολογισμού οικ έτους 2017.
June 6, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 92/2017 – Έγκριση και διάθεση πίστωσης ύψους 280,70 από τον Κ.Α 00.6422.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2017, για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλων του Δήμου Εορδαίας.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 92/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο