Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 85/2021 – Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού διενέργειας-αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών Της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ενός (1) αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 2κμ», αριθμ μελ 20/2020, προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ και χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ..

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 84/2021 – Κατάρτιση των όρων διακήρυξης της φανερής , προφορικής – πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση έκτασης του υπ’ αριθμ. 5 τεμ Τ.Κ. Ερμακιάς, για την ίδρυση σταυλικών εγκαταστάσεων για την κατασκευή πρόχειρων καταλυμάτων.
June 4, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 86/2021 – Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού -αποσφράγισης δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών του επαναληπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού στο Πολιτιστικό Κέντρο Τ.Κ. Ανατολικού Δήμου Εορδαίας», αριθμ. μελ. 25/2018 , προϋπολογισμού 40.319,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, χρηματοδότηση CLLD/LEADER.
June 4, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 85/2021 – Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού διενέργειας-αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών Της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ενός (1) αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 2κμ», αριθμ μελ 20/2020, προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ και χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ..

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 85/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο