Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 85/2019 – Έγκριση ή μη πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στις υπηρεσίες καθαριότητας και πρασίνου.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 84/2019 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της συνοπτικής διαγωνιστικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την « Προμήθεια αλατιού χειμερινής περιόδου 2019-2020»,αριθμ μελ 13/2019 προϋπολογισμού 47.120,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.
October 14, 2019
Αρ. Απόφασης Κ.Π. 6/2019 – Ενημέρωση προς τα μέλη του Συμβουλίου από τον Πρόεδρο της Κοινότητας σχετικά με τις ενέργειες των πρώτων ημερών από την ανάληψη καθηκόντων.
October 16, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 85/2019 – Έγκριση ή μη πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στις υπηρεσίες καθαριότητας και πρασίνου.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 85/2019 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο