Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 84/2018 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια « Ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας έτους 2018», λήψη σχετικής απόφασης

Accessibility
Κλείσιμο