Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 83/2018 – Έγκριση ή μη των πρακτικών της αρχικής φανερής- προφορικής- πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση ξύλινων στρωτήρων από τις ράγες των σιδηροδρομικών γραμμών στο χώρο της ΑΕΒΑΛ Δήμου Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο