Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 81/2020 – Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020, απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμό όρων της διαπραγμάτευσης, ορισμό τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και επόπτη των υπηρεσιών .

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 80/2020 – Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, για το έργο: «Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος οδικού δικτύου του Δήμου Εορδαίας»
September 25, 2020
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 82/2020 – Πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α.
September 28, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 81/2020 – Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020, απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμό όρων της διαπραγμάτευσης, ορισμό τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και επόπτη των υπηρεσιών .

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 81/2020  – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο