Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 75/2020 – Εξέταση της υπ’αριθμ. 2206/30-1-2020 αίτησης του Δημοκράτη Θεοδοσιάδη και λήψη απόφασης σχετικής με την άσκηση ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού, κατ’ άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιδ Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 74/2020 – Έγκριση της 9/2020 ΑΔΣ “2η Αναμόρφωση Π/Υ οικονομικού έτους 2020” του ΚΟΙΠΠΑΠ Δήμου Εορδαίας
September 25, 2020
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 76/2020 – Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’αριθμ 30/2020 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Εορδαίας.
September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 75/2020 – Εξέταση της υπ’αριθμ. 2206/30-1-2020 αίτησης του Δημοκράτη Θεοδοσιάδη και λήψη απόφασης σχετικής με την άσκηση ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού, κατ’ άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιδ Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 75/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο